ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ - Mgr. Viktor PAVLÍK


PRÁVNÍ SLUŽBY

Ve všech oblastech práva je samozřejmostí zastoupení klienta v řízeních při soudních jednáních.

Obchodní právo

 • právo obchodních společností
  • příprava návrhů na prvozápisy a zápisy změn obchodních společností do obchodního rejstříku a návrhů na výmaz obchodních společností z obchodního rejstříku, zastupování klientů v rejstříkovém řízení
  • příprava listin pro konání valných hromad, možnost konání valných hromad přímo v sídle kanceláře, zastoupení klientů na valných hromadách
  • sepis listin ve věcech fúzí, rozdělení, přeměn právních forem společností
  • zastoupení klientů při notářských zápisech ve věci změny zakladatelského dokumentu obchodní společnosti
 • smluvní právo
  • vypracování a rozbor veškerých smluv v oblasti obchodního práva (kupních, o dílo, zprostředkovatelských, atd.)
 • obchodní spory
  • sepis listin k zajištění obchodních závazků
  • sepis mimosoudních dohod a zastoupení klienta při mimosoudních jednáních
  • sepis žalob, řádných a mimořádných opravných prostředků

Insolvenční právo

 • právní poradenství pro věřitele, úpadce a insolvenční správce
 • zastupování klientů v insolvenčním řízení

Směnečné a šekové právo

 • právní poradenství v oblasti směnečného a šekového práva
 • sepis směnek

Občanské právo

 • právní poradenství v oblasti občanského práva
 • sepis žalob a zastupování klientů ve věcech občanskoprávních
 • advokátní úschova
 • nemovitosti
  • příprava kupních smluv
  • příprava smluv o převodech členských práv a povinností k družstevním podílům
  • sepis smluv o úschově
  • sepis návrhů na zápis do katastru nemovitostí
  • sepis prohlášení vlastníka a smluv o převodu bytových a nebytových jednotek
 • dědické řízení
 • zastoupení klientů v notářském řízení ve věci dědictví
 • právní poradenství ve věci sepisu závěti

Trestní právo

 • obhajoba v trestním řízení
 • sepis trestních oznámení
 • zastupování poškozených

Rodinné právo

 • rozvod, vypořádání společného jmění manželů, předmanželské smlouvy
 • úprava styku s nezletilými, vyživovací povinnosti

Pracovní právo

 • právní poradenství ve věcech pracovního práva
 • sepis a právní rozbor pracovních smluv
 • zastoupení klientů v řízeních před soudem v pracovněprávních sporech

Správní právo

 • zastoupení klientů v řízení před správními orgány
 • zastoupení klientů v řízení před správním soudem
 • sepis správních žalob, řádných a mimořádných opravných prostředků

Ústavní právo

 • sepis ústavní stížnosti
 • zastoupení klientů v řízení před Ústavním soudem

Hlavní menu: